محاسبه پمپ سیرکولاتور

در این مطلب می خواهیم محاسبه دبی و هد انواع پمپ های سیرکولاتور شامل پمپ شوفاژ ، دیگ ، منبع گرمایی ؛ انواع مبدل و پمپ چیلر فن کویل را مرور کنیم محاسبه پمپ مبدل ( صفحه ای و پوسته لوله و..) در ابتدا باید این نکته را بیان کنیم… Continue reading

محاسبه پمپ برج خنک کننده

محاسبه دبی پمپ برج خنک کن (کولینگ تاور) فاکتور اصلی پمپ برج خنک کن دبی آن می باشد. دبی اسمی در برج خنک کننده در واقع میزان جریان مجاز گردش آب در یک دستگاه کولینگ تاور با ظرفیت معین می باشد . در واقع همانطور که واضح است دبی اسمی… Continue reading

مقایسه بالانس دستی و اتوماتیک

(مقایسه عملکرد شیر بالانس دستی و اتوماتیک) بالانس سیستم هیدرونیک بالانس سیستم هیدرونیک یکی از مهمترین بخش های صنعت تهویه مطبوع می باشد. در صورت عدم بالانس سیستم برخی کویل ها جریان بیشتر و برخی جریان کمتر از نیاز سیستم دریافت می کنند. اغلب مهندسان بیشتر تمرکز خود را روی… Continue reading

شیر بالانس جریان

شیر بالانس ( P.I.C.V) شیر بالانس به شیرهای کنترل مستقل از فشار هم معروف هستند و وظیفه اصلی آن ها کنترل جریان سیال می باشد یکی از کاربردهای اصلی این شیرها در سیستم های تهویه مطبوع برای کنترل دمای محیط از طریق تغییر در جریان سیال ( معمولاً آب سرد… Continue reading

دستورالعمل نصب و راه اندازی پمپ

دستورالعمل استفاده از پمپ­هاي خانگی ابارا مقدمه نصب و راه اندازی پمپ آب خانگی پمپ های آب خانگی از نوع سانتریفیوژ بوده و دارای اجزای موتور الکتریکی ،شفت،پروانه و… می باشد از اين پمپ ها در چه مواردي مي توان استفاده نمود اين پمپ ها را مي توان براي مصارف… Continue reading

کنترل فشار پمپ

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ کنترل فشار پمپ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﻴﺮآﻻت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺷﺒﻜﻪ ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. کنترل فشار پمپ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. − کنترل فشار پمپ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل… Continue reading

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژی ﻛﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و……. Continue reading

ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ آبیاری، ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دور ﭘﻤﭗ، ﺗﻮان ﭘﻤﭗ، دبی ﭘﻤﭗ، ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﺑﺎزده و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮاح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت برای پمپ ها از جمله پمپ آبیاری ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: 1-4-4 دور… Continue reading

چهار روش برای کنترل دبی (ظرفیت آبدهی) پمپ

چهار روش کنترل جریان ( دبی ) پمپ و مقایسه آن Comparison of 4 Different Flow Control Methods Of Pumps | EEP پمپ ها یکی از پرمصرف ترین ماشین های دوار در صنعت می باشند. اجزای یک سیستم پمپاژ مجموعه ای از لوله ها، تانکها، شیرها و بخشهای دیگر سیستم… Continue reading

تاثیر دور موتور و قطر پروانه روی عملکرد پمپ سانتریفیوژ

می خواهیم در این مقاله تاثیر دور موتور و قطر پروانه را روی هد و دبی پمپ سانتریفیوژ بررسی کنیم. تشابه هندسی ( نوع یا تیپ پمپ ) دو پمپ را که از نظر هندسی مشابه باشند، از یک تیپ می گویند. یعنی با ضرب کلیه اندازه های هندسی یک… Continue reading