Posted on

انتخاب شیرهای صنعتی مناسب براساس نحوه عملکرد

ابتدا برای انتخاب شیر می بایست تعیین کرد که شیر برای چه عملی می بایست به کار برود با این معلومات می توان انتخاب درستی را داشته باشیم

اگر در خط جریان هدف باز و بسته شدن کامل جریان سیال باشد انواع شیرهای زیر پیشنهاد می شود

Continue reading انتخاب شیرهای صنعتی مناسب براساس نحوه عملکرد