انتخاب شیرهای صنعتی مناسب براساس نحوه عملکرد

ابتدا برای انتخاب شیر می بایست تعیین کرد که شیر برای چه عملی می بایست به کار برود با این معلومات می توان انتخاب درستی را داشته باشیم اگر در خط جریان هدف باز و بسته شدن کامل جریان سیال باشد انواع شیرهای زیر پیشنهاد می شود