لیست قیمت پمپیران

Image result for ‫پمپیران‬‎

پمپ های سانتریفوژ حلزونی پمپیران سری ETA
26.140.000 150-400 7.400.000 80-160 5.260.000 32-16
60.420.000 150-50 8.870.000 80-200 5.830.000 32-200
42.190.000 200-23 11.180.000 80-250 7.150.000 32-250
55.560.000 200-33 13.800.000 80-315 4.760.000 40-125
56.990.000 200-40 18.070.000 80-400 5.420.000 40-160
67.040.000 200-50 9.530.000 100-160 6.330.000 40-200
57.990.000 250-29 10.320.000 100-200 7.330.000 40-250
63.120.000 250-40 12.560.000 100-250 10.020.000 40-315
76.720.000 250-50 16.270.000 100-315 6.000.000 50-160
77.490.000 300-35 19.720.000 100-400 6.820.000 50-200
44.000.000 125-50.2 12.240.000 125-200 8.050.000 50-250
47.490.000 50-300 14.630.000 125-250 10.970.000 50-315
57.080.000 150-300 19.060.000 125-315 5.980.000 65-125
111.660.000 300-500 23.000.000 125-400 6.250.000 65-160
    18.060.000 150-200 7.470.000 65-200
    19.980.000 150-250 9.530.000 65-250
    21.160.000 150-315 11.340.000 65-315
پمپ های فشار قوی طبقاتی پمپیران سری WKL
قیمت (ریال)مدل
16.446.457پمپ های فشار قوی پمپیران 32.1
18.654.944پمپ های فشار قوی پمپیران 32.2
20.961.094پمپ های فشار قوی پمپیران 32.3
23.379.231پمپ های فشار قوی پمپیران 32.4
25.895.031پمپ های فشار قوی پمپیران 32.5
28.522.818پمپ های فشار قوی پمپیران 32.6
31.248.268پمپ های فشار قوی پمپیران 32.7
34.070.079پمپ های فشار قوی پمپیران 32.8
37.003.877پمپ های فشار قوی پمپیران 32.9
43.178.786پمپ های فشار قوی پمپیران 32.11
46.419.897پمپ های فشار قوی پمپیران 32.12
49.661.008پمپ های فشار قوی پمپیران 32.13
53.111.769پمپ های فشار قوی پمپیران 32.14
56.563.832پمپ های فشار قوی پمپیران 32.15
60.018.500پمپ های فشار قوی پمپیران 32.16
63.480.890پمپ های فشار قوی پمپیران 32.17
قیمت (ریال)مدل
18.516.518پمپ های فشار قوی پمپیران 40.1
20.945.468پمپ های فشار قوی پمپیران 40.2
23.771.185پمپ های فشار قوی پمپیران 40.3
26.104.681پمپ های فشار قوی پمپیران 40.4
28.869.196پمپ های فشار قوی پمپیران 40.5
31.756.116پمپ های فشار قوی پمپیران 40.6
34.751.116پمپ های فشار قوی پمپیران 40.7
37.852.895پمپ های فشار قوی پمپیران 40.8
41.077.077پمپ های فشار قوی پمپیران 40.9
44.424.966پمپ های فشار قوی پمپیران 40.10
47.910.886پمپ های فشار قوی پمپیران 40.11
51.481.447پمپ های فشار قوی پمپیران 40.12
55.050.706پمپ های فشار قوی پمپیران 40.13
58.644.706پمپ های فشار قوی پمپیران 40.14
62.253.030پمپ های فشار قوی پمپیران 40.15
65.876.980پمپ های فشار قوی پمپیران 40.16
لیست قیمت  پمپ های فشار قوی پمپیران
قیمت (ریال)مدل
22.844.038پمپ های فشار قوی پمپیران 50.1
25.819.505پمپ های فشار قوی پمپیران 50.2
29.310.633پمپ های فشار قوی پمپیران 50.3
32.158.488پمپ های فشار قوی پمپیران 50.4
34.426.875پمپ های فشار قوی پمپیران 50.5
37.644.547پمپ های فشار قوی پمپیران 50.6
40.989.832پمپ های فشار قوی پمپیران 50.7
44.465.334پمپ های فشار قوی پمپیران 50.8
48.068.449پمپ های فشار قوی پمپیران 50.9
51.800.480پمپ های فشار قوی پمپیران 50.10
55.742.160پمپ های فشار قوی پمپیران 50.11
59.844.008پمپ های فشار قوی پمپیران 50.12
64.107.326پمپ های فشار قوی پمپیران 50.13
68.530.811پمپ های فشار قوی پمپیران 50.14
لیست قیمت پمپ های فشار قوی پمپیران
قیمت (ریال)مدل
25.154.094پمپ های فشار قوی پمپیران 65.1
29.030.666پمپ های فشار قوی پمپیران 65.2
33.213.249پمپ های فشار قوی پمپیران 65.3
37.351.558پمپ های فشار قوی پمپیران 65.4
42.308.934پمپ های فشار قوی پمپیران 65.5
46.843.104پمپ های فشار قوی پمپیران 65.6
51.112.932پمپ های فشار قوی پمپیران 65.7
56.085.934پمپ های فشار قوی پمپیران 65.8
61.277.702پمپ های فشار قوی پمپیران 65.9
66.615.313پمپ های فشار قوی پمپیران 65.10
72.144.343پمپ های فشار قوی پمپیران 65.11
لیست قیمت پمپ های فشار قوی پمپیران
قیمت (ریال)مدل
37.513.027پمپ های فشار قوی پمپیران 80.1
43.638.453پمپ های فشار قوی پمپیران 80.2
50.047.754پمپ های فشار قوی پمپیران 80.3
56.812.547پمپ های فشار قوی پمپیران 80.4
63.845.589پمپ های فشار قوی پمپیران 80.5
71.101.302پمپ های فشار قوی پمپیران 80.6
78.669.537پمپ های فشار قوی پمپیران 80.7
86.653.166پمپ های فشار قوی پمپیران 80.8
95.129.016پمپ های فشار قوی پمپیران 80.9
104.212.981پمپ های فشار قوی پمپیران 80.10
لیست قیمت پمپ های فشار قوی پمپیران
قیمت (ریال)مدل
46.568.345پمپ های فشار قوی پمپیران 100.1
56.540.393پمپ های فشار قوی پمپیران 100.2
64.199.780پمپ های فشار قوی پمپیران 100.3
73.063.678پمپ های فشار قوی پمپیران 100.4
82.698.463پمپ های فشار قوی پمپیران 100.5
92.734.318پمپ های فشار قوی پمپیران 100.6
103.172.544پمپ های فشار قوی پمپیران 100.7
114.011.840پمپ های فشار قوی پمپیران 100.8
قیمت (ریال)مدل
70.375.991پمپ های فشار قوی پمپیران 125.1
85.805.450پمپ های فشار قوی پمپیران 125.2
96.097.833پمپ های فشار قوی پمپیران 125.3
109.856.603پمپ های فشار قوی پمپیران 125.4
124.213.071پمپ های فشار قوی پمپیران 125.5
139.167.237پمپ های فشار قوی پمپیران 125.6
قیمت (ریال)مدل
104.791.146پمپ های فشار قوی پمپیران 150.1
123.834.138پمپ های فشار قوی پمپیران 150.2
143.784.745پمپ های فشار قوی پمپیران 150.3
164.642.968پمپ های فشار قوی پمپیران 150.4
186.406.201پمپ های فشار قوی پمپیران 150.5
307.878.196پمپ های فشار قوی پمپیران 150.6
Bookmark the پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *