ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژی ﻛﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و……. Continue reading

کلید حرارتی

کلید های حرارتی یا کلید محافظ موتور یکی از اجزای تابلو بوستر پمپ هایپر تاسیسات کلید حرارتی یا کلید محافظ موتور می باشد که البته در بسیاری از بوستر های داخل ایران به جای این کلید از بی متال استفاده می شود. کلید حراراتی چیست؟ لید های حرارتی یا به… Continue reading

انتخاب پرشر سوییچ

نحوه انتخاب صحیح پرشر سوییچ با توجه به مصارف گسترده ای که پرشر سوئیچ در صنعت دارد، انتخاب پرشر سوئیچ مناسب یکی از چالش های مهم می باشد. انتخاب صحیح پرشر سوئیچ در پروژه ها، متناسب با نیاز شما در پروژه می باشد. موارد زیر می تواند شما را در… Continue reading

تابلو برق بوستر پمپ آتشنشانی

تابلو برق بوستر آتشنشانی ضوابط ملاک عمل تابلو برق بوستر پمپ آتشنشانی توسط سازمان آتش نشانی تهران از سال 1399 کلیه پروژه ها موظف به رعایت نقشه و الزامات این ضوابط می باشند. طبق این ضوابط IP تابلو ها حداقل باید 64 باشد. گروه هایپر تاسیسات مفتخر است انواع تابلو… Continue reading

تفاوت سافت استارتر و اینورتر

سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان 6 تا 8 برابر جريان نامي در هنگام راه اندازي صدمات زيادي مي بينند بطوريكه عمده استهلاك الكتروموتورها در هنگام راه اندازي مي باشد. بوسيله سافت استارتر راه اندازي… Continue reading

کنترل پمپ آبرسانی (به وسیله ست کنترل و یا کلید اتومات مکانیکی )

پمپ یا تلمبه ( Pump) وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با استفاده از تبدیل نیروی الکتریسیته به نیروی مکانیکی باعث افزایش فشار جریان آن شده و امکان جابجایی به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد. بیشترین کاربرد پمپ، افزایش… Continue reading