لیست قیمت منبع دیافراگمی هاماک

کاربرد منابع دیافراگمی :در سیستم های آبـرسانی و بـوسترپـمپ ها میتواند نقش مـنبع تـعادل و در سیستم های گرمایشی نیز میتواند نـقش منبع انبساط را ایفا نماید .مـنبع دیافراگمی از خاموش و روشن شدن مرتب پمپ جلوگیری میکند که این امر عـلاوه بر آن که باعث افزایش عـمر پمپ می… Continue reading