دستورالعمل نصب و راه اندازی پمپ

دستورالعمل استفاده از پمپ­هاي خانگی ابارا مقدمه نصب و راه اندازی پمپ آب خانگی پمپ های آب خانگی از نوع سانتریفیوژ بوده و دارای اجزای موتور الکتریکی ،شفت،پروانه و… می باشد از اين پمپ ها در چه مواردي مي توان استفاده نمود اين پمپ ها را مي توان براي مصارف… Continue reading

کنترل فشار پمپ

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ کنترل فشار پمپ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﻴﺮآﻻت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺷﺒﻜﻪ ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. کنترل فشار پمپ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. − کنترل فشار پمپ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل… Continue reading

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژی ﻛﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و……. Continue reading

ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﭘﻤﭙﻬﺎ در آبیاری تحت فشار

ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ آبیاری، ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دور ﭘﻤﭗ، ﺗﻮان ﭘﻤﭗ، دبی ﭘﻤﭗ، ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﺑﺎزده و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮاح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت برای پمپ ها از جمله پمپ آبیاری ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: 1-4-4 دور… Continue reading

چهار روش برای کنترل دبی (ظرفیت آبدهی) پمپ

چهار روش کنترل جریان ( دبی ) پمپ و مقایسه آن Comparison of 4 Different Flow Control Methods Of Pumps | EEP پمپ ها یکی از پرمصرف ترین ماشین های دوار در صنعت می باشند. اجزای یک سیستم پمپاژ مجموعه ای از لوله ها، تانکها، شیرها و بخشهای دیگر سیستم… Continue reading

تاثیر دور موتور و قطر پروانه روی عملکرد پمپ سانتریفیوژ

می خواهیم در این مقاله تاثیر دور موتور و قطر پروانه را روی هد و دبی پمپ سانتریفیوژ بررسی کنیم. تشابه هندسی ( نوع یا تیپ پمپ ) دو پمپ را که از نظر هندسی مشابه باشند، از یک تیپ می گویند. یعنی با ضرب کلیه اندازه های هندسی یک… Continue reading

کلید حرارتی

کلید های حرارتی یا کلید محافظ موتور یکی از اجزای تابلو بوستر پمپ هایپر تاسیسات کلید حرارتی یا کلید محافظ موتور می باشد که البته در بسیاری از بوستر های داخل ایران به جای این کلید از بی متال استفاده می شود. کلید حراراتی چیست؟ لید های حرارتی یا به… Continue reading

نحوه انتخاب و محاسبه پمپ

پمپ چیست؟ تقریبا همه ما با پمپ های آب که برای آبرسانی به واحد های مسکونی و … می باشد سر و کار داشتیم. پمپ ها در واقع وسیله ای برای انتقال سیالات از جمله آب می باشند.در ادامه با نحوه محاسبه و انتخاب پمپ بیشتر آشنا می شویم. پمپ… Continue reading

الکتروپمپ لجن کش

الکترو پمپ  لجن کش الکترو پمپ لجن کش در گروه پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد و جهت پمپاژ آبهای آلوده ، سیالات حاوی ذرات و الیاف و حوضچه های پرورش ماهی به کار می رود. این پمپ آب قادر به پمپاژ سیالات با ذرات ریز مانند فیبرهای کوچک، تکه های… Continue reading

انواع پمپ آب خانگی

پمپ آب خانگی پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشارآب ساختمان در انواع نیم اسب، یک اسب، یک و نیم اسب و دو اسب موجود می باشد. انواع پمپ آب خانگی پمپ خانگی نیم اسب پمپ خانگی نیم اسب محیطی برای استفاده یک یا دو واحد توصیه می شود…. Continue reading