کنترل فشار پمپ

بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

کنترل فشار پمپ یک دستگاه الکترونیکی است که فشار آب را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد. این دستگاه از دو سنسور فشار و یک رله تشکیل شده است. سنسور فشار فشار آب را به رله ارسال می‌کند و رله در صورت خارج شدن فشار از محدوده مشخص، پمپ را روشن یا خاموش می‌کند.

کنترل فشار پمپ یکی از اقدامات مهمی است که باید در سیستم‌های آبرسانی انجام شود. این کار مزایای زیادی از جمله افزایش طول عمر پمپ، کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد سیستم آبرسانی را به همراه دارد.

انواع ست کنترل پمپ آب

ست کنترل‌ های پمپ آب در انواع مختلفی تولید می‌ شوند که عبارتند از:

 • ست کنترل‌ های مکانیکی: این نوع ست کنترل‌ ها از دو شیر یکطرفه و یک دیافراگم تشکیل شده‌اند. شیر یکطرفه جریان آب را در یک جهت کنترل می‌کند و دیافراگم با تغییر فشار آب، شیر یکطرفه را باز یا بسته می‌کند.
 • ست کنترل‌ های الکترونیکی: این نوع ست کنترل‌ ها از دو سنسور فشار و یک رله تشکیل شده‌اند. سنسور فشار فشار آب را به رله ارسال می‌کند و رله در صورت خارج شدن فشار از محدوده مشخص، پمپ را روشن یا خاموش می‌کند.

 

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

نحوه نصب ست کنترل پمپ آب

نصب ست کنترل پمپ آب کار نسبتاً ساده‌ای است. برای نصب این دستگاه، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. محل نصب ست کنترل را انتخاب کنید. این محل باید در نقطه‌ ای باشد که دسترسی به آن آسان باشد.
 2. لوله‌ های ورودی و خروجی ست کنترل را به لوله‌ های آبرسانی وصل کنید.
 3. برق ست کنترل را وصل کنید.

انتخاب ست کنترل پمپ آب

در هنگام انتخاب ست کنترل پمپ آب، نکات زیر را باید در نظر گرفت:

 • فشار آب مورد نیاز سیستم را تعیین کنید: فشار آب مورد نیاز سیستم به عوامل مختلفی از جمله ارتفاع سیستم، طول لوله‌ها و تعداد شیرآلات بستگی دارد.
 • نوع پمپ را با توجه به فشار آب مورد نیاز انتخاب کنید: پمپ‌ها دارای فشار آب خروجی مشخصی هستند. بنابراین، باید پمپی را انتخاب کنید که فشار آب خروجی آن با فشار آب مورد نیاز سیستم مطابقت داشته باشد.
 • ست کنترل فشار را با توجه به فشار آب مورد نیاز تنظیم کنید: ست کنترل فشار دارای دو فشار تنظیمی است که عبارتند از فشار روشن شدن پمپ و فشار خاموش شدن پمپ. این فشارها را باید با توجه به فشار آب مورد نیاز سیستم تنظیم کنید.

مزایای استفاده از ست کنترل پمپ آب

استفاده از ست کنترل پمپ آب مزایای زیادی دارد که عبارتند از:

 • افزایش طول عمر پمپ
 • کاهش مصرف انرژی
 • بهبود عملکرد سیستم آبرسانی
 • جلوگیری از آسیب به شیرآلات
 • افزایش ایمنی سیستم آبرسانی

کنترل فشار پمپ

پمپ‌ ها یکی از مهم‌ترین تجهیزات در سیستم‌های آبرسانی هستند. این تجهیزات با افزایش فشار آب، امکان استفاده از آب را در نقاط مختلف فراهم می‌کنند. کنترل فشار پمپ یکی از اقدامات مهمی است که باید در سیستم‌های آبرسانی انجام شود. این کار مزایای زیادی از جمله افزایش طول عمر پمپ، کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد سیستم آبرسانی را به همراه دارد.

 

کنترل فشار پمپ

روش‌ های کنترل فشار پمپ

روش‌های مختلفی برای کنترل فشار پمپ وجود دارد که عبارتند از:

 • استفاده از ست کنترل فشار: ست کنترل فشار یک دستگاه الکترونیکی است که فشار آب را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد. این دستگاه از دو سنسور فشار و یک رله تشکیل شده است. سنسور فشار فشار آب را به رله ارسال می‌کند و رله در صورت خارج شدن فشار از محدوده مشخص، پمپ را روشن یا خاموش می‌کند.
 • استفاده از شیر یکطرفه: شیر یکطرفه یک شیر مکانیکی است که جریان آب را در یک جهت کنترل می‌کند. این شیر می‌تواند برای کنترل فشار پمپ در سیستم‌های آبرسانی کوچک استفاده شود.
 • استفاده از تابلو برق کنترل فشار: تابلو برق کنترل فشار یک دستگاه الکترونیکی است که علاوه بر کنترل فشار پمپ، سایر عملکردهای سیستم آبرسانی را نیز کنترل می‌کند. این دستگاه از یک PLC، سنسورهای فشار و سایر تجهیزات تشکیل شده است.

نکات مهم در کنترل فشار پمپ

در هنگام کنترل فشار پمپ، نکات زیر را باید در نظر گرفت:

 • فشار آب مورد نیاز سیستم را تعیین کنید: فشار آب مورد نیاز سیستم به عوامل مختلفی از جمله ارتفاع سیستم، طول لوله‌ها و تعداد شیرآلات بستگی دارد.
 • نوع پمپ را با توجه به فشار آب مورد نیاز انتخاب کنید: پمپ‌ها دارای فشار آب خروجی مشخصی هستند. بنابراین، باید پمپی را انتخاب کنید که فشار آب خروجی آن با فشار آب مورد نیاز سیستم مطابقت داشته باشد.
 • ست کنترل فشار را با توجه به فشار آب مورد نیاز تنظیم کنید: ست کنترل فشار دارای دو فشار تنظیمی است که عبارتند از فشار روشن شدن پمپ و فشار خاموش شدن پمپ. این فشارها را باید با توجه به فشار آب مورد نیاز سیستم تنظیم کنید.

 

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

کنترل فشار پمپ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﻴﺮآﻻت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺷﺒﻜﻪ ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

کنترل فشار پمپ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 •  کنترل فشار پمپ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ضربه قوچ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻛﺎری ﻣﺠﺎز ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻪ.
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ پمپ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز سیستم آبیاری.
 • کنترل فشار پمپ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻼءزاﻳﻲ.

ﻋﻠﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق و روﺷﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮآﻻت در ﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ در ﺧﻂ راﻧﺶ ﭘﻤﭗ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮی ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد.

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

 

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 •  ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴر

ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ را از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ، اﻳﻤﻦﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:

 •  ارﺗﻔﺎع و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع راﻧﺶ و ﺑﺪه ﭘﻤﭗ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد.
 • ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 •  ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﻧﻚ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ.
 •  ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺴﻴﺮ لوله در ﻃﺮف ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺮار داد.
 • اﻏﻠﺐ ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﺰا ﻣﻲﺷﻮد.
 •  ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن ﺑﺎﻳﺪ در رﻗﻮم ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ آب ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﻓﺼﻞ ﻳﺦﺑﻨﺪان از ﺿﺪ ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 •  ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎﻟﻲ از آب ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻲﺗﻮان از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 • شیر یکطرفه

روش دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ، ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺧﻂ راﻧﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. در اﻳﻦ روش ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

 •  اﮔﺮ در ﻃﺮف راﻧﺶ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮف راﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺑﺰار ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻏﻠﺐ از ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺳﻮزﻧﻲ و ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﭼﺮﺧﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • در ﻃﺮف راﻧﺶ ﭘﻤﭗ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد. اﻏﻠﺐ از اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ از 300 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

کنترل فشار

 

 • جریان معکوس

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس در اﻳﻦ روش ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪودی در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﻣﺤﺪوده ﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دارای اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺮﺧﻨﺪه (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ) ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ روش در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻳﺦ زدﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

 • مسیر بای پس (کنارگذر)

اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺎر ﮔﺬر ﭘﻤﭗ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در اﻳﻦ روش در ﻛﻨﺎر ﭘﻤﭗ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮازی ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدی از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ. در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﻣﻮج ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻜﺶ از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ از ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.

 •  شیر اطمینان فشار

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﻣﻮج ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﻲ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮج ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎز ﭘﻤﭗ

ﻫﺮ ﭘﻤﭙﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻓﺸﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﻤﭗ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪن آن و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺗﻮر و آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪه ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه.
 • ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ،
 • ﺑﺎز ﻧﺒﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﻲ دﻗﺘﻲ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 •  ﺗﺮﻛﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ،
 • ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه و ﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ،
 • ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮازی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه.

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد :

 1.  ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر از ﺣﺪود ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرود ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر را ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
 2. ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ، ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 3. ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
 4. ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج آب، ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

کنترل فشار سیستم های آبرسانی و آتش نشانی

در این سیستم ها کنترل فشار به گونه ای می باشد که به محض باز شدن شیر مصرفی نظیر دوش و … در سیستم آبرسانی( فایر باکس یا اسپرینکلر در سیستم آتش نشانی ) سنسور فشار نصب شده بعد از پمپ عمل کرده و به طور مستقیم یا با استفاده از یک کنتاکتور (یا اینورتر در سیستم دور متغیر ) پمپ ها را روشن می نماید.

کنترل فشار در سیستم های آبرسانی به دو روش صورت می گیرد:

 • دور ثابت به وسیله ست کنترل بدون منبع دیافراگمی
 • دور ثابت با پرشر سوییچ ( اتومات ) با منبع دیافراگمی
 • دور متغیر به وسیله پرشر ترانسمیتر ( بدون منبع دیافراگمی یا با منبع دیافراگمی )

کنترل فشار پمپ

کنترل ﻓﺸﺎر پمپ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ سیستم آبیاری

در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺼﺮف آب، ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دارد.

اﻏﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ:

 •  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ، اﻟﮕﻮی ﻛﺸﺖ، ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و …
 • ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻢ.
 • ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر و ﺑﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ :

 •  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﺎ وارد ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻣﺪار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
 • ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دور ﭘﻤﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه،ﺗﺴﻤﻪ ﭘﻮﻟﻲ، اﻫﺮم ﮔﺎز و ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ دور ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
 • ﺑﺎ تراش ﭘﺮواﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن و ﻳﻚ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
 • ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻴﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
 • ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺎر ﮔﺬر ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪه اﺿﺎﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

 ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ پمپ

در طراحی ایستگاه پمپ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزاﻳﻲ، ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ NPSHa ﻫﻤﻮاره از NPSHr ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻼءزاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

اﻳﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ:

 • ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﻄﺢ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ،
 • ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ،
 • ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ و ﻳﺎ زﻧﮓزدﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻓﺖ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻼءزاﻳﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ روﺷﻬﺎی زﻳﺮ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:

 •  ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺮود ﭘﻤﭗ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 • ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻼﺳﻨﺞ و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ست کنترل ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد پمپ های خانگی ﻣﺼﺪاق دارد. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ورودی ﭘﻤﭗ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

 

قیمت و خرید کنترل فشار پمپ

شما می توانید لنواع پمپ و تجهیزات پمپاژ راه به حضوری و آنلاین از فروشگاه هایپر تاسیسات  که تولید کننده انواع تابلو برق پمپ های آبرسانی ، آتش نشانی ، آبیاری و تهویه مطبوع و ساخت انواع بوستر پمپ آبرسانی و فروش انواع تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار و ..، ساخت انواع تابلو برق  می باشد خریداری نمائید.

نتیجه‌ گیری

کنترل فشار پمپ یکی از اقدامات مهمی است که باید در سیستم‌های آبرسانی انجام شود. این کار مزایای زیادی از جمله افزایش طول عمر پمپ، کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد سیستم آبرسانی را به همراه دارد. در هنگام کنترل فشار پمپ، نکات مهمی را باید در نظر گرفت که در این مطلب به آنها اشاره شد.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.