ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

در ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﻪ از ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻤپ ها اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﻬﺎی ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و…. در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﻮاﺑﻂ و دستورالعمل های برق و انواع تابلو برق سیستم پمپاژ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻛﺘﻴﻮ و راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺘﻴﻮ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﺮﻳﺎن راﻛﺘﻴﻮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻣﻮﺗﻮر و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • Pin = ﺗﻮان ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر (ﻛﻴﻠﻮوات)
 • Pout = ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮر (ﻛﻴﻠﻮوات)

ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد :

توان مصرفی موتور
 • Pin = ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ (وات)
 • V = اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ (وﻟﺖ)
 • I = ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن (آﻣﭙﺮ)
 • Cos = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

 • ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻫﺎی ﺳﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﺎزن ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎر راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎر راﻛﺘﻴﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 0/95 ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ راﻛﺘﻴﻮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن را ﻣﻲ ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد:

توان راکتیو موتور
 • Q = ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ (وﻟﺖ آﻣﭙﺮ)
 • Pin = ﺗﻮان اﻛﻴﺘﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ (وات)
 • Cos φ1 = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺤﻴﺢ
 • Cos φ2 = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﻛﻪ اﻏﻠﺐ 5 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد.

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ

ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎی ﻓﻨﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ روش در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﺗﺼﺎﻟﻲ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻟﺘﺎژ روی ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺎه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ تعبیه می شود

ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ.

در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت به شرح زیر می باشد :

 • ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ارت دار ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﭘﺮﻳﺰ ﻫﺎ، ﭼﺮاﻏ ﻬﺎی روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻓﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻓﺎز و ﻧﻮل ﺑﻮده و از ﻧﻮع روﻛﺶ دار ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮا ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﻛﻪ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ در ﺷﻜﻠﻬﺎی ﻣﻴﻠﻪ ای، ﻟﻮﻟﻪ ای و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﻲ ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻓﻮﻻدی و ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی 13، 16، 20 و 25 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل 1/2 و 3 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻮﺑﻴﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در زﻣﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑه ﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﻮﺷﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از رواﺑﻂ 14-4 ﺗﺎ 17-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. راﺑﻄﻪ 14-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻚ ﻣﻴﻠﻪ ای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، راﺑﻄﻪ 15-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻚ ﻣﻴﻠﻪ ای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، راﺑﻄﻪ 16-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود دو ﻣﻴﻠﻪای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺎﺷﺪ و راﺑﻄﻪ 17-4 ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮود دو ﻣﻴﻠﻪ ای ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 • R = ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮود (اﻫﻢ)
 • L = ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻪ (ﻣﺘﺮ)
 • S = ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ (ﻣﺘﺮ)
 • D = ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻠﻪ (ﻣﺘﺮ)
 • ρ = ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص زﻣﻴﻦ (اﻫﻢ – ﻣﺘﺮ). ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎک داﺷﺘﻪ و از ﺟﺪول (8-4) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN VDE 0100 ﭘﻨﺞ اﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫ ﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ 18-4 ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 • Rp = ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ (اﻫﻢ)
 • r = ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻚ ﭼﺎه اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ (اﻫﻢ)
 • N = تعداد چاههای اتصال زمین
 • μ = ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺪون ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ دارد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ µ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﺪول 9-4 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ( در سیستم های پمپاژ )

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻌﻤﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق اﺻﻠﻲ سیستم پمپاژ

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق اﺻﻠﻲ سیستم پمپاژ در اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻛﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ورودی، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙ ﻬﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮی روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ و ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺳﻘﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ورودی

اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪهی از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﺻﻞ ﺑﻮده و ﺷﻴﻨﻬﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ورودی ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮی از ﻗﺒﻴﻞ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ و ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺘﺎژ، آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺴ ﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﻮر ﻫﺎ، ﻛﺴﻴﻨﻮس φ ﻣﺘﺮ و ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻟﻒ- ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت

ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت دارای ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ و در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن آﻧﺮا ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻃﺮف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 10-4 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • Ik = ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه (آﻣﭙﺮ)
 • U t = وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (وﻟﺖ)
 • Xt = راﻛﺘﺎﻧﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (اﻫﻢ)

راﻛﺘﺎﻧﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﻴﺰ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ

ب – ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن و آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن از 50 آﻣﭙﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن از ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻧﺪازه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 75/5، 100/5، 150/5، 200/5، 300/5، 400/5، 500/5، 600/5، 800/5، 1000/5، 1200/5، 1500/5 ، 2000/5، 3000/5 و 4000/5 آﻣﭙﺮ. ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﻚ آﻣﭙﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻫﺎ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی زﻳﺮ 50 آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ج – وﻟﺖ ﻣﺘﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻟﺘﺎژ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز 380 وﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻳﻚ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻛﺎری 500 وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺘﺎژ ﻫﻔﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎزﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮل و ﻧﻴﺰ ﻓﺎزﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

د – ﺷﻴﻨﻬﺎ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻴﻨﻬﺎ 25 درﺻﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻴﻨﻬﺎی ﻣﺴﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN 43671 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ 35oc و دﻣﺎی ﺷﻴﻦ 65oc ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای دﻣﺎ ﻫﺎی ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوپمپ ها ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای راه‌اﻧﺪازی ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

در اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان، ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮز، ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮری، ﻓﻴﻮز، ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر، ﺑﻲ ﻣﺘﺎل (رﻟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ)، رﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز، ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن و آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع راه‌اﻧﺪازی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دارد. ﺑﺮای راه‌اﻧﺪازی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻢ از روش راه‌اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺮای راه‌اﻧﺪازی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪای راه اﻧﺪازی از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از راه اﻧﺪازی ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ (ﻛﻤﺘﺮ از 7/5 ﻛﻴﻠﻮوات) از ﻣﺪار اﻟﻒ و در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﺶ از 7/5 ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺪار (ب) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺪار (ج) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺪار (ب) و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺪار(اﻟﻒ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

 •  ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان

ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﻣﺪار ﻗﺪرت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ آن 1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﮔﺮدان ﺳﻪ ﻓﺎز 380 وﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 16، 25، 40، 63، 100، 200، 400 و 630 آﻣﭙﺮ

 •  ﻓﻴﻮز

ﻓﻴﻮز وﺳﻴﻠﻪ ای است ﻛﻪ از آن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮارت و اﺛﺮات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻛﻨﺪﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .

جریان ﻧﺎﻣﻲ آن در ﺣﺎﻟﺖ راه اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 1/75 ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ راه اﻧﺪازی ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ 1/1 ﺗﺎ 1/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻮع ﻓﻴﻮز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻓﺸﻨﮕﻲ و ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﻮز ﻫﺎی ﻓﺸﻨﮕﻲ دارای ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ 10، 25، 35 و 100 آﻣﭙﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻴﻮز ﻫﺎی ﻓﺸﻨﮕﻲ ﻛﻪ روی اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ دارای اﻧﺪازه ﻫﺎی 2، 4، 6 و 10 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 10 آﻣﭙﺮ) و 16، 20 و 25 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 25 آﻣﭙﺮ) و 35، 50 و 63 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 63 آﻣﭙﺮ) و 80 و 100 آﻣﭙﺮ (ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪ 100 آﻣﭙﺮ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
 • کلید فیوز

کلید فیوز وسیله ای است که وظیفه کلید گردان و فیوز را یکجا انجام می دهد. انتخاب جریان نامی کلید فیوز مشابه ضوابط انتخاب فیوز می باشد. فیوز مورد استفاده در کلید فیوز از نوع کند کار و چاقویی می باشد. پایه کلید فیوز در 400 و 630 آمپر ساخته می شود.

فیوز های چاقویی ه دارای جریانهای نامی زیر می باشند:

 • 100 و 125 آمپر ،80 ،63 ،50 ،40 ،36 ،32 ،25 ،20 ،16 ،10 ،6 : − اندازه 00
 • 125 و 160 آمپر ،100 ،80 ،63 ،50 ،40 ،36 ،32 ،25: − اندازه 0
 • 224 و 250 آمپر ،200 ،125،160 ،100 ،80 ،63 ،50 ،40 ،35 : − اندازه 1
 • 355 و 400 آمپر ،3/5 ،300 ،250 ،224 ،200 ،160 ،125 ،100 ،80 : − اندازه 2
 • 630 آمپر. ،500 ،425 ،400 ،355 ،315 ،300 : − اندازه 3
 •  کنتاکتور

کنتاکتور ها یا کلیدهای مغناطیسی برای قطع و وصل مدارها از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از کنتاکتور به جای کلید دستی دارای مزیت هایی به شرح زیر است :

 •  خاموش و روشن کردن الکترو موتور توسط کنتاکتور از راه دور اقتصادی تر و ایمن تر است.
 • از خطرات ناشی از روشن شدن الکتروموتور هایی که در اثر قطع برق از کار افتاده اند جلوگیری می شود.
 • امکان روشن و خاموش کردن الکتروموتور از چند نقطه امکان پذیر می شود.
 • امکان طرح مدار فرمان اتوماتیک و نیز حفاظت الکتروموتور توسط رله ها فراهم می شود.
 • عمر کنتاکتور نسبت به کلیدهای دستی خیلی زیادتر است.

برای انتخاب کنتاکتور باید مشخصات مصرف کننده نظیر توان، ولتاژ، جریان، ضریب قدرت و تعداد قطع و وصل مدار دستگاه مشخص باشد. از این لحاظ با توجه به نوع الکتروموتور های مورد استفاده در ایستگاه پمپاژ، نوع بار مصرفی در طبقه بندی می شود.

 • رﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز

رﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻓﺎز ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺎز ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ اﻳﻦ رﻟﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن رﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
 •  کلید حفاظت الکتروموتور

وسیله ای است که برای قطع برق مدار قدرت الکتروموتور و هم برای حفاظت آن در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار بکار می رود. بنابراین در صورت استفاده از آن، نیازی به نصب وسیله حفاظتی دیگر در مدار نمی باشد.

در تابلو برق های پمپاژ گروه هایپر تاسیسات از کلید حفاظت موتور برای محافظت موتور پمپ ها استفاده می شود.

انتخاب کلید حرارتی | انتخاب کنتاکتور | جدول انتخاب فیوز
انتخاب کنتاکتور در مدار ستاره مثلث

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه روﺷﻨﺎﻳﻲ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ آنﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﻤﺘﺮ از 10 ﻛﻴﻠﻮوات اﺳﺖ، دارای اﺟﺰای ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان و ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ

اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه معمولا از ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﺎزﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه 1/7 ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق ﺧﺎزﻧﻲ در ایستگاه پمپاژ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﺎزﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎزﻧﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.

اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ دارای ﺗﻌﺪادی ﺧﺎزن، یک دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﺗﻌﺪادی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎزن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 20 ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺪار ﺣﺎﻟﺖ (اﻟﻒ) و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺎﻟﺖ (ب) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. اﺟﺰاء ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :

 • ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان

ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن وﺻﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎزﻧﻬﺎ، 1/5 ﺗﺎ 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﺧﺎزﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
 • ﻓﻴﻮز

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن وﺻﻞ زﻳﺎد، ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻴﻮز 1/75 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﺧﺎزن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 • ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮز

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.

 •  ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮان آن ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻼس AC3 ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎزن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق روﺷﻨﺎﻳﻲ ایستگاه پمپاژ

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق روﺷﻨﺎﻳﻲ ایستگاه پمپاژ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﺪرﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد.در ﻓﻴﺪر ورودی اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮدان و ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن و ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮای وﻟﺘﺎژ ﺗﺎ 380 وﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ﺗﺎ 6 ﻛﻴﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN 46277 در ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : 1/5، 1، 1/6، 2، 3، 4، 6، 8، 10، 16، 20، 25، 32، 35، 40 و 50 آﻣﭙﺮ

 

قیمت و خرید انواع تابلو برق

شما می توانید انواع پمپ و تجهیزات پمپاژ را به صورت حضور و آنلاین از فروشگاه هایپر تاسیسات که تولید کننده انواع تابلو برق پمپ های آبرسانی ، آتش نشانی ، آبیاری و تهویه مطبوع و ساخت انواع بوستر پمپ آبرسانی ، آبیاری ، آتش نشانی و تهویه مطبوع و ساخت انواع تابلو برق و فروش لوازم جانبی را خریداری نمائید.

 

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.